Podopraktijk De kempen
 
 
 
 
 
 
 
afspraak maken
 
Vergoedingen
 
team
 
Praktijk in beeld
 
alg. voorwaarden
 
PRIVACYVERKLARING
 
geschillencommissie
 
 
 
   

Algemene voorwaarden podopraktijk de kempen

1

 

Toepasselijkheid

    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.
     
2

 

Betaling

2.1   Voor de door Podopraktijk De Kempen verrichte diensten en geleverde artikelen, is de cliënt het bij Podopraktijk De Kempen gangbare tarief verschuldigd.
2.2   Betaling dient contant of met pin te geschieden, tenzij anders overeengekomen. Indien afspraak is dat op rekening wordt betaald, zal de cliënt de rekening binnen 14 dagen na factuurdatum aan Podopraktijk De Kempen voldoen.
2.3   Indien niet conform afspraak wordt betaald, zal de cliënt in verzuim verkeren. De cliënt is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% (zegge één procent) per maand.
2.4   Indien de afnemer in gebreke blijft met de nakoming van zijn betalingsverplichting(en) is de leverancier gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
2.5   Alle kosten – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – verband houdende met het niet of niet tijdig betalen door de afnemer of verband houdende met een andere toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst door de afnemer, komen geheel voor rekening van de cliënt. Voor incasso van openstaande geldbedragen geldt een incassotarief van 15% (zegge vijftien procent) (exclusief BTW) van het in te vorderen bedrag, met een minimum van € 100,00.
     
3

 

Reclames

    Indien de door de cliënt gekochte zaken enig gebrek vertonen, dient de cliënt dit binnen 30 dagen na aflevering schriftelijk aan Podopraktijk De Kempen te melden; bij het in gebreke blijven met betrekking tot deze termijn, is geen reclame meer mogelijk.
     
4

 

Aansprakelijkheid

4.1   Voor schade als gevolg van een gebrek in het geleverde en/of schade die het rechtstreekse gevolg is van schuld van Podopraktijk De Kempen, is Podopraktijk De Kempen slechts aansprakelijk voor zover zij hiertegen is verzekerd, dan wel – gezien de in de branche geldende gebruiken – verzekerd had behoren te zijn, tot maximaal het bedrag van de verzekeringsuitkering, een en ander vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.
4.2   Podopraktijk De Kempen is aansprakelijk indien schade is veroorzaakt door opzet van Podopraktijk De Kempen of haar leidinggevende medewerkers.
4.3   De door Podopraktijk De Kempen te vergoeden schade zal worden gematigd indien de door de cliënt te betalen prijs niet in verhouding staat tot de door de cliënt geleden schade.
4.4   De cliënt zal Podopraktijk De Kempen vrijwaren van mogelijke aanspraken van derden, verband houdende met de uitvoering van deze overeenkomst, ter zake waarvan Podopraktijk De Kempen op grond van het bepaalde in deze voorwaarden tegenover de cliënt niet aansprakelijk zou zijn.
     
5   GESCHILLENCOMMISSIE (Registratieovereenkomst)
    Podopraktijk De Kempen is met de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken (hierna te noemen de Stichting) het volgende overeengekomen en akkoord bevonden middels digitale autorisatie:
5.1   De Geschillencommissie Zorg Algemeen (hierna te noemen de Commissie) behandelt – in overeenstemming met het voor haar geschreven reglement – alle door cliënten aan haar voorgelegde geschillen over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met Podopraktijk De Kempen, tenzij de Commissie zich daartoe niet bevoegd acht.
Toelichting ad 5.I:
De Commissie hanteert een reglement waarin is vastgelegd hoe de behandeling van het geschil bij de Commissie in zijn werk gaat, hoe de Commissie is samengesteld, welke termijnen in acht genomen moeten worden, etc.. U kunt de tekst inzien op de website van de Stichting.
5.2   Indien een cliënt een geschil bij de Commissie aanhangig maakt, is Podopraktijk De Kempen gebonden om mee te werken aan de behandeling van het geschil door de Commissie, in overeenstemming met het voor haar geschreven reglement en onder de voorwaarden zoals vastgesteld in deze registratieovereenkomst. De Stichting kan het in artikel 5.1. bedoelde reglement wijzigen. Het gewijzigde reglement wordt op de website van de Stichting gepubliceerd.
5.3   Podopraktijk De Kempen houdt zich aan onderstaande regels:
5.3.1   Geschillen tussen cliënt en Zorgaanbieder over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Podopraktijk De Kempen te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de cliënt als door Podopraktijk De Kempen aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Zorg Algemeen (Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP ’s­Gravenhage).
5.3.2   Een geschil wordt door de Commissie slechts in behandeling genomen, indien de cliënt zijn klacht eerst schriftelijk binnen de gestelde termijn van 30 dagen bij Podopraktijk De Kempen heeft ingediend.
5.3.3   Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen twaalf maanden na de datum waarop de cliënt de klacht bij Podopraktijk De Kempen indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm, bij de Commissie aanhangig worden gemaakt.
5.3.4   Wanneer de cliënt een geschil aanhangig maakt bij de Commissie, is Podopraktijk De Kempen aan deze keuze gebonden. Indien Podopraktijk De Kempen een geschil aanhangig wil maken, dient hij de cliënt schriftelijk of in een andere passende vorm te vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Podopraktijk De Kempen hoort daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter aanhangig te maken.
5.3.5   De Commissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Commissie wordt desgevraagd door Podopraktijk De Kempen toegezonden. De beslissingen van de Commissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is de cliënt een vergoeding verschuldigd.
5.3.6   Uitsluitend de hierboven genoemde Commissie dan wel de gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
5.3.7   Podopraktijk De Kempen zal de uitspraken van de Commissie als bindend aanvaarden en zal de uitspraak conform de beslissing van de Commissie uitvoeren.
     
     
     
    Download de algemene voorwaarden