Podopraktijk De kempen
 
 
 
 
 
 
 
afspraak maken
 
Vergoedingen
 
team
 
Praktijk in beeld
 
alg. voorwaarden
 
PRIVACYVERKLARING
 
klachtenreglement
beoordeling praktijk
 
 
   

Algemene voorwaarden podopraktijk de kempen

1

 

Toepasselijkheid

    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.
     
2

 

Betaling

2.1   Voor de door Podopraktijk De Kempen verrichte diensten en geleverde artikelen, is de cliënt het bij Podopraktijk De Kempen gangbare tarief verschuldigd.
2.2   Betaling dient contant of met pin te geschieden, tenzij anders overeengekomen. Indien afspraak is dat op rekening wordt betaald, zal de cliënt de rekening binnen 14 dagen na factuurdatum aan Podopraktijk De Kempen voldoen.
2.3   Indien niet conform afspraak wordt betaald, zal de cliënt in verzuim verkeren. De cliënt is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% (zegge één procent) per maand.
2.4   Indien de afnemer in gebreke blijft met de nakoming van zijn betalingsverplichting(en) is de leverancier gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
2.5   Alle kosten – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – verband houdende met het niet of niet tijdig betalen door de afnemer of verband houdende met een andere toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst door de afnemer, komen geheel voor rekening van de cliënt. Voor incasso van openstaande geldbedragen geldt een incassotarief van 15% (zegge vijftien procent) (exclusief BTW) van het in te vorderen bedrag, met een minimum van € 100,00.
     
3

 

Reclames

    Indien de door de cliënt gekochte zaken enig gebrek vertonen, dient de cliënt dit binnen 30 dagen na aflevering schriftelijk aan Podopraktijk De Kempen te melden; bij het in gebreke blijven met betrekking tot deze termijn, is geen reclame meer mogelijk.
     
4

 

Aansprakelijkheid

4.1   Voor schade als gevolg van een gebrek in het geleverde en/of schade die het rechtstreekse gevolg is van schuld van Podopraktijk De Kempen, is Podopraktijk De Kempen slechts aansprakelijk voor zover zij hiertegen is verzekerd, dan wel – gezien de in de branche geldende gebruiken – verzekerd had behoren te zijn, tot maximaal het bedrag van de verzekeringsuitkering, een en ander vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.
4.2   Podopraktijk De Kempen is aansprakelijk indien schade is veroorzaakt door opzet van Podopraktijk De Kempen of haar leidinggevende medewerkers.
4.3   De door Podopraktijk De Kempen te vergoeden schade zal worden gematigd indien de door de cliënt te betalen prijs niet in verhouding staat tot de door de cliënt geleden schade.
4.4   De cliënt zal Podopraktijk De Kempen vrijwaren van mogelijke aanspraken van derden, verband houdende met de uitvoering van deze overeenkomst, ter zake waarvan Podopraktijk De Kempen op grond van het bepaalde in deze voorwaarden tegenover de cliënt niet aansprakelijk zou zijn.
     
   


     
    DOWNLOAD HIER DE ALGEMENE VOORWAARDEN